Månadens risk: Skatterisker från OECD:s BEPS-projekt

11 oktober 2013

Stängning av skatteparadis kan bli realitet snabbare än många tror

I förra veckan var jag inbjuden till ett skatteseminarium som arrangerades av en av Sveriges största skatterådgivningsbyråer. På seminariet diskuterades bland annat status och möjliga konsekvenser av OECD:s projekt Base Erosion and Profit Shifting, BEPS.

Projektet initierades av G20-länderna i början av 2012 och syftar till att med ett internationellt bindande regelverk komma åt bolagens i vissa fall aggressiva internationella skatteplanering vilken i svenska debatter ofta kallas för ”avancerad” skatteplanering.

Ett tidigare led i åtgärdsprogrammet mot bolagens skatteflykt har varit regelverken för intern prissättning eller Transfer Pricing, TP, som handlar om en artificiell uppdelning av vinsterna mellan bolagets olika legala enheter för att sänka koncernens totala skattebörda. Men nu har OECD i en ny rapport identifierat ytterligare tre handlingsområden som behöver åtgärdas. Dessa är:

  • ·         internationell olikhet i behandling av bolagsformer och vissa finansiella instrument
  • ·         koncerninterna finansiella transaktioner
  • ·         behandling av inkomster från elektronisk handel av varor och tjänster

BEPS:s arbetsgrupp, där också en representant från finansdepartementet finns med, har i somras definierat ett åtgärdsprogram (”action plan”) med femton konkreta åtgärder som adresserar dessa tre områden samt TP.

Intressant är att regelverken för de flesta av dessa femton åtgärder redan ska vara klara september 2014 och för vissa av dessa i september 2015 vilket skulle vara väldigt snabbt med tanke på att ett stort antal länder är involverade i arbetet. Regelverken ska sedan klubbas av G20 i september 2015 och sedan genomföras på nationell nivå.

För bolagen kan det därför vara en bra idé att nu bekanta sig med innebörden av BEPS och åtgärdsprogrammet för att i god tid identifiera och se över tveksamma skatteplaneringsupplägg. Skatteexperterna på seminariet uppmärksammade redan att enskilda bolag som följd av de kommande regelverken kan räkna med högre risk för dubbelbeskattning och ett ökat antal skattetvister. Men än så länge har bolagen fortfarande god tid på sig att undvika dessa risker.