Rapporteringsfällan – den största risken för bolagets risk manager

20 augusti 2013

 

 

Hur kan en risk manager skapa värde i längden?

Fler och fler risk managers som jag träffar undrar över hur nästa steg i riskhanteringsprocessens utveckling ska se ut. Frågan är ofta förknippad med en osäkerhet om den egna framtiden i den rollen man har. Detta är en företeelse som drabbar risk managers inte bara i Sverige utan är lika vanlig utomlands.

Många av risk managers har varit med och byggt processer och verktyg, definierat roller och ansvar i samband med riskhantering vilket är en spännande uppgift. Efter några år är processen etablerad och ”rullar på”. Senast då ställer sig för den ambitiösa risk managern frågan : ”Nu att riskhanteringsprocessen är etablerad och riskrapporteringen blivit en rutin, vad ska jag göra nu?” Risken är hög att risk managern utvecklas till en förvaltare av information som andra har tagit fram. Då blir jobbet inte roligt längre.

Det finns givetvis inget generellt svar som passar alla situationer, bolag eller individer för att undvika denna situation. Men det finns dock en viktig fråga som risk managers kan reflektera över när det gäller att komma undan rapporteringsfällan och i stället nå nästa nivå i processens och den egna utvecklingen. Nyckelfrågan är: Hur kan jag skapa värde för bolaget? Svaret på denna fråga anser jag är nyckeln till att få tillbaka glädjen i och intresse för processen.

Att skapa värde betyder också för en risk manager att bidra med något nytt. Eller att bidra med något som förbättrar verksamheten i linje med dess mål. Rapporteringsfällans karaktär är att rapporteringsrutinerna till stor utsträckning innehåller riskinformation som de flesta redan vet om. Därför känns riskrapporteringen för mottagarna inte som något som tillför särskilt mycket till den information som de redan får från andra håll.

Verka i stället för att skapa ny information som ledning eller verksamhet inte redan visste om, eller bidra till en förbättring av bolagets sätt att arbeta!

Vad kan en risk manager göra för att skapa mervärde? Här kommer ett urval av fyra möjliga alternativ:

  1. Börja mer intensivt bevaka risk- och möjlighetsbärande utvecklingar och trender utanför bolaget och analysera deras relevans för bolaget! Det finns nuförtiden så många tillgängliga källor för risk som ingen annan i bolaget kommer att bevaka. Verksamheten gör säkert sin omvärldsbevakning också men vem annars har din helhetsbild över bolagets sårbarheter för att kunna urskilja de verkligen relevanta utvecklingarna, både på kort och lång sikt? Med din bakgrund ser du säkert saker som andra inte ser. Kom ihåg att de flesta ledningarna och styrelserna dessutom älskar risk managers med strategisk horisont!
  2. Lär dig mer om verksamheten och dess egenheter och karaktär! Det ger dig ökad insikt i vilket behov som verksamheten har av ditt stöd när de så friktionsfritt som möjligt vill uppnå sina mål. Ökad kännedom om verksamheten ökar också din ”riskintelligens” dvs din förmåga att utifrån risk och möjlighet tolka information som del av bolagets ”business intelligence”.
  3. Integrera riskhanteringsprocessen mer i bolagets årscykel för planering, budgetering och uppföljning! När under året behövs vilken typ av riskinformation för att planera, fatta beslut eller rapportera internt och externt? Bara så förankrar du processens fördelar långsiktigt som naturlig del i verksamheten utan att processen uppfattas som onödig börda.
  4. Skapa synergieffekter mellan silos och driva gemensamma riskreducerande aktiviteter! Inte bara mellan operativa enheter (tex när det gäller att gå in i en ny marknad) utan också riskfunktionerna sinsemellan som riskhantering, compliance och internrevision (tex genom att skapa en gemensam syn på risk). Det gör alla parters arbete mer effektivt. Vem kan tacka nej till det?

Jag bollar gärna med er kring vilket steg i er individuella situation kan vara lämpligast för att komma undan rapporteringsfällan.