Här kommer ett urval utförda kunduppdrag. Dessa är av olika karaktär för att visa bredden i vår kompetens och branscherfarenhet. På begäran kan respektive kontaktpersoner ges för vidare information och referens.

Intergovernmental organization (IGO):

 • Stadgar för ledningsgruppen beträffande gruppens sammansättning samt ordningsregler för beslutsfattande, möteskalendarium och -agenda, och intern kommunikation
 • Studie om hur internrevisionens roll i ett urval svenska företag och organisationer är utformad, ur  organisatoriskt och rapporteringsmässigt perspektiv

Svensk myndighet I:

 • Studier angående utveckling av metoder för risk- och förmågebedömningar

Globalt ledande leverantör inom Automotive:

 • Vidareutveckling av riskkartläggning- och -bedömningsprocessen
 • Global riskkartläggning och konsolidering på koncernnivå

Svenskt statligt bolag:

 • Vidareutveckling av riskbedömningsmetoder och verktyg för riskhanteringsprocessen

Globalt svenskt börsnoterat teknikbolag:

 • Utbildning och workshop med internrevision angående utveckling av riskanalys och metod för utvärdering av bolagets ERM-process

Svensk myndighet II:

 • Workshop om förbättrad integrering av befintlig ERM-process i den interna styrningen

Svensk högskola:

 • Regelbundna föreläsningar och workshops om riskhantering och affärsutveckling inom ramen för utbildningsprogram på högskolans utbildningsgren för företag

Svensk börsnoterad teknikkonsult:

 • Övergripande riskanalys med ledningsgruppen
 • Koncernövergripande ERM-policy

Globalt svenskt börsnoterat bolag för hushållsprodukter:

 • Supplier Risk Management