Våra tjänster syftar till att med enkla metoder hitta praktiska lösningar som fungerar i verkligheten. På så sätt ser vi till att styrelse, ledning och verksamhet kan känna sig trygga i att ta rätt beslut så att gemensamma mål uppnås på det mest effektiva sättet.

Vi erbjuder tjänster inom följande områden: 

 • Enterprise Risk Management, ERM (inkl Opportunity Management)
 • Supply Chain Risk Management
 • Governance, Risk & Compliance, GRC
 • Policy Management
 • Intern kontroll
 • Project Risk Management och projektstyrning/resursplanering (i samarbete med Ln4 Solutions)

Några konkreta exempel på tjänster:

Kontakta oss för projektreferenser i din bransch eller för den tjänsten du söker!

 • Definition och införande av struktur och processer för bolagsstyrning, riskhantering och intern kontroll enligt gällande lag eller annat relevant regelverk (till exempel svensk kod för bolagsstyrning, UK Corporate Governance Code, tyska KonTraG, SKLs principer, FFFS 2014:1/2014:4 eller FISK)
 • Risk- och scenarioanalyser, företagsövergripande eller avseende specifika strategiska och operativa frågeställningar, t ex avbrottsrisker i globala försörjningskedjor ("supply chain risk")
 • Granskning av riskhanteringsprocesser och system för intern styrning och kontroll
 • Definition och införande av önskad riskkultur
 • Definition och införande av processer och funktioner för ERM
 • Urval och implementering av s k GRC verktyg
 • Definition och införande av processer för policy management
 • Framtagande av riskbaserade internkontrollplaner i kommuner och landsting
 • Framtagande och införande av styrande dokument (t ex risk policy eller charters för ledningsgrupper och komittéer)
 • Workshops, föreläsningar och utbildningar inom effektiv riskhantering, intern styrning och kontroll, bland annat enligt COSO eller ISO
 • Uppdrag som interim eller outsourcad risk manager
 • Projektledning för projekt avseende ovan nämnda områden
 • Implementering av verktyg för bättre resursplanering och projektstyrning